Chladící faktor eer

Jedná se pouze o nové značení, které tak rozlišuje chladicí faktor zdroje chladu od topného faktoru zdroje tepla, kde se používá nadále COP. Zahraniční literatura (USA) uvádí někdy EER v jednotkách . Hodnota EER se zpravidla pohybuje mezi a 0. Je to chladicí výkon jednotky dělený . COP – poměr mezi topným výkonem např.

Pojmy COP (topný faktor ) a EER (koeficient energetické účinnosti) popisují účinnost vytápění a chlazení systémů klimatizace. EER – poměr mezi chladícím výkonem např. Udávají poměr topného nebo chladicího výkonu relativně k množství elektrické energie na vstupu, která je potřeba k vygenerování tohoto výkonu.

VRF až ho systému regulace systému. EER faktor jednoho prostedí do ácené chladící zaízení. Už ze ízení na chlazení.

V režimu nebo vnitního prostoru do období umí extrahovat latentní t jej dovnit pro vytápní výparník, – kompresor) é pracuje na obráceném. Kombinované systémy, voda-vzduch.

Tento celkový chladicí faktor ( EER ). Zohlednění částečné zátěže. Procento zatížení Teplota vzduchu . Podle hodnoty COP jsou klimatizace řazeny do energetických tříd. Potřeba elektrické energie na chlazení je dána chladicím faktorem EER. U kompresorových chladicích zařízení se vzduchem chlazeným kondenzátorem (nejrozšíře- nější) závisí chladicí faktor EER na teplotě venkovního vzduchu, teplotě vody na straně výparníku.

Součet hodinových údajů pak představuje roční potřebu elektrické energie na provoz kompresorového chlazení. Energy Efficiency Ratio) daného chladicího zařízení. Obdobný postup byl použit u variant s ACHJ s tím rozdílem, že chladicí faktor ACHJ je závislý na aktuálním chladicím výkonu (obr. 3).

Vyjádření efektivity chladícího cyklu. Oba faktory tedy charak- terizují dané klimatizační zařízení z hlediska energetické náročnosti. Kli- matizační zařízení o vysoké hodnotě chladicího či topného faktoru pracu . Byla nalezena parametrická závislost pro stanovení chladicího faktoru EER.

Zdroje chladu pro klimatizační zařízení. Na základě zadaného průběhu chladicího výkonu stanovena . Chladivový oběh a chladiva. Na závěr by měl být uveden chladicí faktor ( EER ), případně sezónní chladicí faktor (ESEER ).

Požadavek na projektanty a provozovatele chladícího zařízení musí být: ➢ „PROVOZOVAT CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ V OBLASTI MAXIMÁLNÍHO. CHLADÍCÍHO FAKTORU “ b) Spotřeba pomocné energie pro pohon čerpadel a ventilátorů, které zajišťují distribuci chladu v budově. Jinými slovy, čím je hodnota EER vyšší, tím vyšší je energetická účinnost.