Norma čsn 73 4201

Argumenty Českého sdružení pro technická zařízení byly tedy natolik přesvědčivé, že norma. Pro úplnost je třeba dodat, že evropská norma uvádí, že vyústění spalin musí být podle národních nebo místních předpisů neboli předpisů právních . Pokračování prvního dílu obsahuje výklad připojování spotřebičů, kontroly, čištění. Norma platí pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy, nebo po její vnější stěně.

Platí pro samostatné i společné komíny, které jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva.

Tato norma platí pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Oct Norma také stanoví způsob odvodu spalin vnější fasádou do volného ovzduší. Upravuje a doplňuje termíny, definice a třídění komínů podle aktuálního stavu techniky.

V oblasti navrhování a provádění komínů jsou upraveny mezní . Pro účely revize spalinových cest, postačí ujasnění následujících pojmů. Obecné zásady pro aplikaci českých technických norem. Norma v sobě soustřeďuje i podstatná ustanovení norem evropských.

Základní požadavky na spalinovou cestu.

Norma se zabývá technickými podmínkami při provádění komínů a kouřovodů, stanoví zásady pro připojování spotřebičů paliv a podmínky pro provoz komína a kouřovodu. Sběrač je místo určené k hromadění tuhých částí spalin. Komíny kotelen v bytových domech mají být . Novelizace se týká také našich produktů kotlů CLEO T – turbo odkouřením. C1 C3 C4 C5 C82. Odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší . Sep Norma také stanoví základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního prostředí.

Konstrukce komínu, kouřovodu nebo jejich část musí být navržena ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Komín, kouřovod nebo jejich část mohou vykazovat třídu reakce na oheň B až E, jsou-li splněny požadavky české technické normy uvedené v příloze č. Jul V komentáři jsou vypsány výňatky z ČSN, na které norma odkazuje a komentuje blíže některé problémy, které se mohou vyskytnout nedodržením ČSN a tím nepřímo vysvětluje důvod některých. Anotace, referát, Norma je platná. NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB Funkční díly stavebních objektů. Přejít na: navigace, hledání.

V současnosti existuje v České republice pouze jeden závazný předpis týkající se karem. Technické požadavky na komíny jsou stanoveny v harmonizované normě ČSN EN. První norma řeší komíny jako výrobek, jeho základní technické vlastnosti a.