Třídy elektrických spotřebičů

Spotřebiče mají pouze pracovní izolaci, neživé části nejsou připojeny k ochranné soustavě. Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče dělí na spotřebiče s třídami ochrany I. V následujícím článku objasníme základní charakteristiky spotřebičů jednotlivých tříd. Apr Zařazení elektrického zařízení do třídy ochrany. Jak se odlišují jednotlivé tříd ochran 0.

Která část normy specifikuje základní požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem? Oct Zařízení třídy ochrany – Elektrické zařízení, jehož ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena na základní izolaci a nemá žádné prostředky pro připojení neživých částí. SN dovolena, popis a požadavky jsou uvedeny z důvodu její identifikace.

Potom nezbude, než spotřebič důkladně prohlédnout, popř. Nakonec – součástí revize má být i obnovení chybějících popisů a značení na spotřebiči. Platné ČSN pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů.

Přehled norem pro revize . Zdroj měřicího proudu se zapojí mezi spojené pracovní vodiče spotřebiče a přípojné místo ochranného vodiče PE k elektrické instalaci.

V měřicím obvodu je zapojen ohmmetr, který vyhodnocuje izolační odpor. Kontakt s nechráněnou částí elektrického vedení způsobí únik elektrického proudu do uzemnění a automatické odpojení napájení. E-shop zaměřený na interiérová a venkovní svítidla a osvětlení.

Pro všechny spotřebiče , odpojitelné a prodlužovací přívody s ochranným vodičem se provede změření jeho odporu. Pokud zjistíme, že ochranný vodič je nepřístupný, můžeme u spotřebičů třídy ochrany II provést ověření změřením proudu ochranným vodičem. Pro spotřebiče s třídou ochrany I se měří odpor mezi ochrannou . Aby nedocházelo k pochybnostem při vyvozování odpovědnosti za provádění kontrol a zajišťování revizí, byly následně upřesněny i čl.

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných elektrických. Nepřipevněné spotřebiče a nářadí. Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání.

Skupina E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti. Skupina elektrických spotřebičů kontroly revize kontroly revize. Základní charakteristiky elektrických zařízení. Vypracoval: Škarka Miloš. Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Značky a informace na elektrických spotřebičích. Jen poučený spotřebitel se může účinně bránit (Předmluva). Označení CE na spotřebičích. A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli, před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich uživateli.

B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách atp.) třídy I, 1 . Dec Měření odporu ochranného vodiče. Třídy ochrany spotřebičů. Provádí se u elektrických spotřebičů třídy ochrany I, prodlužovacích přívodů a odpojitelných přívodů.

U spotřebičů třídy ochrany I se měří odpor mezi ochrannou zdířkou vidlice a přístupnými neživými částmi spojenými s ochranným vodičem, včetně prodlužovacího nebo . Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.