Čsn 06 1008

Společné požadavky na instalaci tepelných zařízení. Stanovení bezpečných vzdáleností. Ochranná zástěna a podložky. Požární bezpečnost tepelných zařízení.

Korporativní autor: Česko.

Tato směrnice se vztahuje na elektrické, plynové tepelné spotřebiče a. Tato norma definuje české a slovenské termíny vztahující se na lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv, které umožňují využití uvolněného . Vaše aktuální přihlášení do portálu umožňuje zobrazit pouze náhledy jednotlivých stránek. Tato norma stanoví technické požadavky na požární bezpečnost pro instalaci, navrhování a montáž tepelných zařízení ve stavbách trvalých i dočasných. Norma stanoví, že instalovat je možno pouze z požárního hlediska schválené tepelné spotřebiče. Dále stanovuje požadavky z hlediska bezpečné vzdálenosti, ochranných mezistěn a izolačních podložek.

Elektrické části topidel musí splňovat požadavky . Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu.

Připojení krbových vložek ke komínu musí být provedeno podle . As fuel the above mentioned fuel types may be used. You must not use coal, coke and municipal waste. Oteplení, bezpečné vzdálenosti. Teplota spalin a povrchové teploty. Dokumentace, a údaje na výrobku.

Precizní balení podkladového skla zaručí, že k vám sklo dorazí v pořádku. A to nejméně 3mm před přikládacím a popelníkovým otvorem a 1mm na ostatních . Instalaci spotřebiče a uvedení do provozu svěřte odborníkovi ! Před instalací prosím pečlivě prostudujte tuto montážní a uživatelskou příručku a pečlivě uschovejte záruční list. Prostupy instalací: Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v . Příklad prostupu kouřovodu stropem a stěnou z hořlavých hmot (třídy reakce na oheň B – F) včetně vyústění odtahů spalin na venkovní zdi je uveden v příloze č. Zvláště upozorňujeme na to, že při instalaci kamen musí být dodrženy normou stanovené minimální bezpečné vzdálenosti od jakýchkoliv předmětů, zhotovených z hořlavých hmot. Pro provozování a instalaci krbové vložky je nutno dodržovat zásady požární ochrany obsažené v. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy.

Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých zbytků hořících částí paliva. Při provozování a instalaci krbových vložek je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy dle ČSN 06.

Bezpečnostní vzdálenosti: 3. Při instalaci krbové vložky umístěné v prostoru s hořlavými předměty třídy hořlavosti B, Ca C2 . Voda a pára pro tepelná a energetická zařízení. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. Prostředí pro elektrická zařízení. MONTÁŽ OBLOŽENÍ TOPENIŠTĚ.

Složení šamotových cihel. CSL (cihla spodní levá). CSP (cihla spodní pravá). PBS – požární odolnost stavebních konstrukcí.

Krb je vhodný pro připojení vícenásobně obsazených komínů, to znamená, ţe na komín, na kterém je připojen krb, smí být připojeno více spotřebičů. Data pro výpočet komína (při jmenovitém tepelném výkonu): .