Hodnota jističe před elektroměrem

Hlavní jistič je vypínač, který najdeme před elektroměrem , a který omezuje výši maximálního odebíraného elektrického výkonu v odběrném místě. Jinými slovy v případě kdy dochází k překročení nastavené hodnoty odběru, hlavní jistič přeruší dodávku elektrické energie a zabrání tak přetížení vodičů nebo zkratu. K základním prvkům elektroměrových rozváděčů patří hlavní jistič před elektroměrem. Hlavní jistič před elektroměrem je jisticí zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši rezervovaného příkonu v daném odběrném místě a jehož proudová hodnota je vždy součástí sjednané distribuční sazby.

Zvláštní pozornost je třeba při sjednávání a změnách smlouvy o dodávce elektřiny věnovat jističi , který je zapojen v rozvaděči ještě před elektroměrem.

Tento jednoduchý pomocník vám poradí jakou zvolit proudovou hodnotu jističe. Pro zjednodušení předpokládejme, že maximální soudobý příkon spotřebičů je rovnoměrně rozdělen do všech tří fází. Pro výpočet proto není rozhodující, zda je spotřebič napájen fázovým napětím nebo napětím sdruženým. Toto navýšení si dohodněte s vaším distributorem.

Po odsouhlasení (a zaplacení) se obraťte na nejbližší elektroinstala ční firmu. Ta slušnější za vás vyřídí i jednání s distributorem. Cenu za práci vám nesdělím, no, kolik může stát výměna jističe před elektroměrem , vydrátování elektroměrovéh o rozvaděče, .

Jaká je povolena charakteristika jističe před. Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektromě- rem musí být minimálně kA. Jisticí prvek musí být již z výroby opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. barva ovládací páčky odpovídající hodnotě jištění, barevný terčík na jističi apod.) a jeho vypínací chara-. Hodnota jističe před elektroměrem může být jiná v závislosti na tom, jaký používáme typ jističe. V případě hladiny vysokého (VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN) se jedná o hodnotu průměrného čtvrthodinového elektrického příkonu, kterou při odběru.

NN (2kB), ve které vyberte možnost Zvýšení jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. Hlavní jistič je přístroj umístněný před elektroměrem a rozhoduje o tom, jak velký objem elektřiny energetická společnost rezervuje pro vaši spotřebu, tedy kolik přístrojů můžete v domácnosti zapojit do elektrické sítě. Proudová hodnota jističe je udávána v ampérech (A).

Energetický regulační úřad o hlavním . Jinak řečeno, i kdyby příspěvek spočítaný podle hodnoty hlavního jističe před elektroměrem přesáhl částku, kterou domácnost nyní přispívá na obnovitelné zdroje, domácnost zaplatí maximálně tuto částku. Pro lepší pochopení můžeme uvést příklad. Typická domácnost v bytě spotřebuje asi dvě MWh . Tuto hodnotu (např.

3xA) naleznete na své faktuře od stávajícího dodavatele elektřiny v podrobném rozpise vyúčtování v kolonce „ hodnota jističe “ (udávaná v A) nebo na hlavním jističi před elektroměrem. Novela energetického zákona platná od 1. Nově se výše tohoto poplatku vybírá podle rezervovaného příkonu nebo podle proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem.

Nikoliv tedy jako doposud na zákazníkem odebraném množství . Vybráním spotřebičů využívaných ve vaší domácnosti z předem připravené tabulky a zvolením počtu fází jističe získáte výslednou proudovou zátěž sítě dle zadaných spotřebičů. Zároveň se dozvíte doporučenou proudovou hodnotu hlavního jističe. V rozpisu regulovaných plateb ale najdeme položku, která nese některý z těchto názvů: stálý měsíční plat za rezervovanou kapacitu, plat za příkon apod. Měsíčním platem se rozumí ta složka ceny, která je úměrná proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané . No jistě, jistič před elektroměrem není RZ. C 45d jistič do 3x10A a do 1xA včetně.

Tato hodnota je ryze individuální a odvíjí se od celkové ceny elektrické soustavy okolo elektroměru. Jistič před elektroměrem bývá většinou majetkem konkrétního distributora elektrické energie, takže koncového zákazníka.