Optická biometrie

Změření axiální délky oka spolu s keratometrií (měření lomivosti rohovky) slouží pro výpočet optické mohutnosti implantované nitrooční čočky podle různých matematických vzorců. V praxi se používají dvě metody měření axiální délky oka. Jedná se o ultrazvukovou (akustickou) biometrii a optickou biometrii , . Délka oka se měří ultrazvukem, nebo opticky. Akustická biometrie využívá odrazu ultrazvukového signálu od echogenního rozhraní.

Optická biometrie funguje na princiu parciální koherentní interferometrie.

Přístroj se v principu skládá z Michelsonova interferometru . Srovnání ultrazvukové a optické biometrie s ohledem na refrakci očí po operaci katarakty. Klinika nemocí očních a optometrie LF MU, FN u sv. Anny, Brno, přednosta doc. Katedra aplikované matematiky a informatiky, ESF MU, Brno, vedoucí doc. Naše pracoviště disponuje jako první v ČR optickým biometrem IOL Master 7německé firmy Zeiss.

Tato firma má ve vývoji těchto přístrojů dlouhou tradici a celosvětově bylo s jejich pomocí provedeno přes 1milionů vyšetření. Co je optická biometrie ? Před operací šedého zákalu nebo před refrakční výměnou nitrooční .

Metoda vychází z přesvědčení, že některé. Jiné užívají přímý optický snímek nebo měří nepatrné změny elektrického náboje na povrchu prstu. Uživatel přejede prstem po čidle, které je . Ultrazvukové i optické biometry mohou být vybaveny programem, který umožní naměřené hodnoty rovnou v přístroji zpracovat a prezentovat ve formě předoperační rozvahy pro výběr vhodné nitrooční čočky „na míru“ danému. Termín koherence vyja- dřuje fyzikální vlastnost dvou vlnoploch, které mají dočasně konstantní nebo pravidelně se měnící fázový posun, a to v každém bodě prostoru. PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI.

VYPRACOVAL: VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Štěpán Zouhar. Biometrie se zaměřením na měření axiální délky oka. Praktická část se skládá ze dvou výzkumů. V prvním výzkumu jsou statisticky porovnány (Wilcoxonův párový test, Spearmanův korelační koeficient) biometrické metody – akustická a optická biometrie.

Výhodou je měření axiální délky oka u. Cíl práce: Autoři se v prospektivní studii věnují srovnání přesnosti optické a ultrazvukové biometrie na podkladě výsledků pooperační nejlepší korigované zrakové ostrosti (NKZO) a posuzují míru využi- tí obou měřících metod v současné praxi. Soubor a metodika: Soubor obsahuje celkem 3očí, které byly. Především pomocí oftalmoskopie, ultrasonografie (opticky nedostupné tkáně- př. neprůhlednost předního segmentu při kataraktě, měření tloušťky rohovky- pachymetrie), optická biometrie (měření rozměrů oka- př. axiální délka- od rohovky k makule),perimetrie – Heidelbergský retinální tomograf (HRT)- laserový skenovací . Optoelektronické biometrické snímače.

Princip činnosti je založený na rozdílném odrazu světla. Optický snímač zachycuje digitální zobrazení . Wavefront analýza KR-1W, klasické topografy CA-200F, optická biometrie s topografem – Aladdin .

Hydrofobní akrylát nové generace, bez tvorbyglisteningu Aplanační ultrazvukový A-scan. Vysoká povrchová mechanická odolnost ACD 537. UV filtr Faktor chirurga SF62.